Skip to content

A allech chi a’ch teulu fod yn #wynebmaguplant?

A allech chi a’ch teulu fod yn #wynebmaguplant?

Mae #wynebmaguplant yn ymgyrch ledled y wlad i ddod o hyd i bedwar teulu, sy’n byw yng Nghymru, i rannu eu straeon am orfoledd a heriau magu plant, ac ysbrydoli rhieni a theuluoedd eraill ledled y wlad.

Rydym ni’n chwilio am geisiadau gan rieni plant 0-5 oed sy’n byw yng Nghymru - o fabanod newydd eu geni i deuluoedd ag un, dau neu lawer o blant. Hoffem glywed gennych am y ffordd rydych chi’n datblygu eich ffyrdd cadarnhaol eich hun  i reoli gweithgareddau teuluol bob dydd, fel amser gwely, amser bwyd, amser bath, a siopa am fwyd yn wythnosol. Hefyd, sut rydych chi’n addasu i’r heriau sy’n gysylltiedig â chamau gwahanol datblygiad eich plentyn.

O amser brecwast i amser gwely, amser bath ac ar deithiau siopa, sut ydych chi’n gwneud y mwyaf o’r momentau bob dydd hynny a helpu eich plentyn drwy’r dydd? Sut ydych chi’n mynd i’r afael ag adegau anodd, gwneud amser i gael hwyl, a chynorthwyo datblygiad eich plentyn?

Mae rhieni’n dod o lawer o gefndiroedd, diwylliannau a chredoau gwahanol. Efallai eich bod chi’n fam neu’n dad sengl, yn anabl, yn gwpwl neu’n gwpwl o’r un rhyw.  Efallai eich bod chi’n ofalwr sy’n berthynas, neu’n llysfam neu’n llysdad. Mae gan bob rhiant un peth pwysig iawn yn gyffredin - chi yw’r dylanwad mwyaf ar fywydau eich plant!

Yn ddiweddarach eleni, bydd y pedwar teulu sy’n cael eu dewis yn rhannu eu straeon magu plant trwy gasgliad o luniau, fideos, straeon byr a diweddariadau ar wefan a thudalen Facebook yr ymgyrch.

Allech chi wneud hyn?

Gallwch enwebu nawr, hyd at 31 Awst 2017

Gwnewch gais nawr (dolen allanol)

Gwahoddir y pedwar teulu a ddewisir i gymryd rhan mewn sesiwn tynnu lluniau proffesiynol i’r teulu yn ddiweddarach eleni a bod yn rhan bwysig o ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo, sy’n pwysleisio pwysigrwydd rhieni’n rhoi amser ar gyfer sylw cadarnhaol, cariad a serch, i helpu eu plant i fynd i’r afael â llanw a thrai bywyd. 

Rhowch nod i’n tudalen (CTRL+D) a dewch yn ôl ar ddiwedd mis Medi i gyfarfod â’n pedwar teulu #wynebmaguplant gwych.

Eich Gwybodaeth Bersonol

Caiff eich gwybodaeth bersonol megis enw, cyfeiriad, cod post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol ac ymatebion eraill eu storio'n ddiogel. Caiff fersiwn di-enw o'ch ymgais, gyda’ch enw llawn, cyfeiriad, cod post, cyfeiriad e-bost, a’ch rhif ffôn wedi’u dileu, ei rhannu gyda'r panel bach o feirniaid. 

Byddwn yn rhannu eich llun a’ch atebion i'n cwestiynau: pam y dylech roi amser i fagu plant; a pham y byddech chi yn wyneb gwych i’n hymgyrch ‘Magu Plant: Rhowch amser iddo'; gyda'r beirniaid yn ogystal a’ch darn gorau o gyngor cadarnhaol o sut i fynd ati i fagu plant. Wrth gwblhau'r cwestiynau dylech beidio darparu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi neu aelod o'ch teulu sy'n sensitif nad yw’n yn gwbl berthnasol i’r ateb.

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.